Pravila nagradne igre

Nakup v spletni trgovini Income pro vam lahko prinese nagrado

1. UVODNE DOLOČBE

S temi pravili so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo pod naslovom Nakup v spletni trgovini Income pro vam lahko prinese nagrado, organizira Income pro d.o.o., Lava 2 E, 3000 Celje.

Vse informacije in osebne ter druge podatke, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme zgolj organizator nagradne igre. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre Income pro d.o.o., Lava 2 E, 3000 Celje in na spletni strani www.incomepro.si.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo določene pogoje. Nakup v spletni trgovini Income pro ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti osvojiti nagrado.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 15. 5. 2020 od 00:00 (po slovenskem času) do 30. 6. 2020 do 23:59 (po slovenskem času).

3. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija spletne trgovine Income pro https://incomepro.si/, spodbujanje nakupovanja v spletni trgovini, izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru spletne strani ter promocija drugih storitev organizatorja.

4. NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI V nagradni igri lahko sodelujejo:

–  Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre 15. 5. 2020), ki na naslov organizatorja (Income pro d.o.o., Lava 2 E, 3000 Celje, s pripisom »NAGRADNA IGRA«) pošljejo pismo v skladu s točko 2, 6. člena

–  Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre 15. 5. 2020), ki so v času trajanja nagradne igre opravile nakup v spletni trgovini Income pro

Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen vsaj eden izmed zgoraj navedenih dveh pogojev ter podano soglasje s temi pravili.

Ne glede na 1. odstavek te točke v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in se stopi v stik z rezervnim izžrebancem.

6. KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri je možno sodelovati na dva načina:

1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki v času trajanja nagradne igre opravijo vsaj en nakup v spletni trgovini Income pro. Minimalna in maksimalna vrednost transakcije ni določena/pomembna.

Nakup mora opraviti oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih opredeljujejo ta Pravila.

Nakup mora biti opravljen v času trajanja nagradne igre, z začetkom dne 15. 5. 2020 od 00:00 (po slovenskem času) in koncem 30. 6. 2020 do 23:59 (po slovenskem času). Nakupi, ki bodo izvršeni izven navedenega obdobja, ne bodo upoštevane pri žrebu za nagrade.

Število nakupov/sodelovanj ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko opravi neomejeno število nakupov in si tako poveča možnosti pri žrebu.

2) Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri je možno sodelovati tudi na naslednji način (v nadaljevanju: sodelovanje preko pisma): sodelujoči na naslov organizatorja (tj. Income pro d.o.o., Lava 2 E, 3000 Celje., s pripisom »NAGRADNA IGRA«, gl. tudi 5. točko) v času trajanja nagradne igre po pošti pošlje pismo s plačano poštnino, v katerem obvezno navede naslednje podatke: ime, priimek, naslov, datum rojstva, telefonska številka in/ali e-poštni naslov ter napiše med katerimi kategorijami živil in neživil lahko izbira v spletni trgovini Income pro. Pismo mora biti podpisano s strani sodelujočega. Samo pisma z vsemi navedenimi obveznimi podatki, bodo vključena v žrebanje. Vse prejete pošiljke bodo oštevilčene ter uvrščene v žreb. Število pisem ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko pošlje neomejeno število pisem in si tako poveča možnosti za žreb.

7. NAGRADE

Nagradni sklad je sestavljen iz 3 (treh) nagrad. Nagrade se bodo podelile z žrebom na način, ki je opisan v točki 8.

Nagrade:

Skupna vrednost nagradnega sklada je: 90 EUR.

Vrednosti posamezne nagrade se ne všteva v davčno osnovo, saj ne presega 42 EUR.

Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah. Nagrade ni možno zamenjati za druge storitve. Nagrada ni prenosljiva. Sodelujoči v nagradni igri lahko prejme največ eno nagrado.

8. POTEK PODELJEVANJA NAGRAD
Žrebanje za vse tri nagrade bo potekalo najkasneje do 3. 7. 2020 na sedežu organizatorja.

Pri žrebanju se bo upošteval datum opravljenega nakupa v spletni trgovini oziroma oddanega pisma na pošti.

Poleg treh izžrebanih bodo izžrebani še 3 rezervni izžrebanci za primer, da je izžrebanec oseba, ki je v skladu s temi pravili izključena iz sodelovanja ali izžrebanec v roku organizatorju ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov in izjave. Sodelujoči v nagradni igri je lahko izžreban največ enkrat. V primeru, da je izžrebani že med prejemniki nagrad, se žrebanje ponovi. Če med člani komisije nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas.

Žrebanje za poteka v prostorih organizatorja in ga nadzoruje tričlanska komisija. Člane komisije imenuje organizator na dan začetka veljavnosti teh pravil. V primeru zadržanosti člana komisije se imenuje nadomestni član.

Za prevzem nagrade mora udeleženec izpolniti pogoje iz 9. točke. Žrebanja se opravijo elektronsko, z naključno računalniško izbiro. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
– datumu in kraju žrebanja,

– prisotnih osebah,
– izžrebancu in rezervnih izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani, ter nagradi.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije ter je zavezujoč za organizatorja in vse udeležence nagradne igre.

Rezultate žrebanja bo organizator javno objavil na spletnem mestu www.incomepro.si. 9. PREVZEM NAGRAD

Rezultati žrebanja oziroma dodelitve nagrad so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Izžrebanci bodo o tem, da so bili izžrebani, obveščeni preko elektronske pošte, ki bo poslana najkasneje naslednji delovni dan po žrebanju. Če organizator še ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, bo obvestilo vsebovalo tudi poziv, da organizatorju v 8 (osmih) dneh po prejemu obvestila pošljejo po pošti ali e-pošti izjavo s podatkom o naslovu in datumu rojstva. Šteje se, da prejemnik prejme elektronsko pošto s pozivom organizatorja prvi naslednji dan po tem, ko jo je organizator poslal.

Prevzem nagrad:page3image860608

Izžrebanci prejmejo nagrado tako, da bo organizator po prejemu podpisane izjave na elektronski naslov izžrebanega poslal vrednostni bon, in sicer najpozneje v 8 dneh od prejema njihove izjave. Vrednostni bon bo lahko izžrebani uporabil pri enem od naslednjih nakupov v spletni trgovini www.incomepro.si.

Za vse nagrade velja, da če izžrebanec v navedenem roku ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov in izjave, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti za izročitev nagrade takemu izžrebancu.

10. DAVKI OD NAGRAD

Dobitek do vrednosti 42 EUR se v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini ne všteva v davčno osnovo.

11. HRAMBA DOKUMENTACIJE
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

page4image541440page4image541632

Income pro d.o.o. Celje, dne 14. 5. 2020